Intensive Care - HagaZiekenhuis van Den Haag

Disclaimer

Disclaimer/privacy statement IC-Portaal

Deze disclaimer en privacy statement is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site https://icportaal.hagaziekenhuis.nl/ en http://www.hagaic.nl/. Door het gebruik van de site accepteert u deze disclaimer/privacy statement.

1.            Disclaimer

1.1          Het HagaZiekenhuis besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op https://icportaal.hagaziekenhuis.nl/ en http://www.hagaic.nl/. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

1.2          De verstrekte informatie op de website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

1.3          Het HagaZiekenhuis kan niet garanderen dat de website foutloos of zonder technische gebreken functioneert. Het HagaZiekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Denk aan storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging bij het verstrekken van informatie of diensten door het HagaZiekenhuis of door gebruikers van https://icportaal.hagaziekenhuis.nl/ en http://www.hagaic.nl/ of andere elektronische weg.

1.4          Het HagaZiekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie vindt volledig plaats op basis van het eigen risico van de gebruiker. Het HagaZiekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens het HagaZiekenhuis via deze website.

1.5          Het HagaZiekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door het HagaZiekenhuis worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen, of van sites die verwijzen naar de site(s) van het HagaZiekenhuis. Het HagaZiekenhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die zij aanbieden.

1.6          De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik daarvan. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts en/of BIG-geregistreerde professional. Het HagaZiekenhuis benadrukt dat u voor persoonlijk advies over uw gezondheid of die van uw naasten, behandeling of medicatie altijd contact moet opnemen met uw arts, specialist of apotheker.

1.7          De aangeboden informatie is gecontroleerd op betrouwbaarheid en de informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet, komen toe aan het HagaZiekenhuis. Geen van de informatie van https://icportaal.hagaziekenhuis.nl/ en http://www.hagaic.nl/ mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het HagaZiekenhuis.

1.8          Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Het HagaZiekenhuis oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. De afnemer is verplicht aanwijzingen van het HagaZiekenhuis omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het HagaZiekenhuis zal klachten over de gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.

1.9          Nederlands recht is van toepassing op deze disclaimer/privacy statement. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer/privacy statement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

2.            Privacy

2.1          Het HagaZiekenhuis gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek aan de website(s) beschikbaar komen. Het HagaZiekenhuis zal deze (persoons)gegevens daarom uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit disclaimer/privacy statement beschreven doeleinden.

2.2          Alle gegevens die door het HagaZiekenhuis worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

2.3          Het HagaZiekenhuis verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de duur van een bezoek. 

2.4          Het programma waarmee deze website is gebouwd en wordt onderhouden maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

2.6          Dit disclaimer/privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit het IC-Portaal wordt verwezen. Het HagaZiekenhuis is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

2.7          Het HagaZiekenhuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens het HagaZiekenhuis toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

2.8          Het HagaZiekenhuis is niet aansprakelijk indien persoonsgegevens ondanks de hiervoor in artikel 2.7 genoemde technische en organisatorische maatregelen geraadpleegd worden door anderen dan diegenen die namens het HagaZiekenhuis toegang hebben tot deze gegevens. Gebruik van deze persoonsgegevens door hen die niet gerechtigd zijn van deze persoonsgegevens kennis te nemen, is verboden. Indien u niet gerechtigd bent tot kennisneming van bepaalde persoonsgegevens via het IC- Portaal, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze persoonsgegevens aan derden niet toegestaan.

3.            Wijzigingen en vragen

3.1          Het HagaZiekenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit disclaimer/privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit disclaimer/privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

3.2          Als u vragen heeft over dit disclaimer/privacy statement, kunt u een e-mail sturen naar het HagaZiekenhuis via de contactpagina.

Contact

Intensive Care HagaZiekenhuis
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 4955

image_3006Meer informatie